Política de privacitat
2 Adults + 0 Nens

Política de privacitat

Termes i Condicions. Document que regula les normes d'ús i protecció dels usuaris de la pàgina web www.cancorda.com

1. PRESENTACIÓ

El present document té per finalitat establir les normes d'ús i salvaguardar la protecció dels usuaris d'aquesta pàgina web, propietat de CAN DAMIAN CORDA, S.L. (d'ara endavant CANCORDA), CIF/NIF ESB57890667, amb domicili a Formentera, Can Damián den Corda venda Es Cap, apartat de correus 379 de Sant Francesc Xavier, 07860 Formentera (Balears), tel. +34 674339543. societat constituïda conforme a les Lleis espanyoles i inscrita en el Registre Mercantil d'Eivissa Foli 198 Tom 284 Llibre 283 Fulla IB-12478 Inscripció 1a

CAN DAMIAN CORDA S.L. posa a disposició a través de www.cancorda.com informació relacionada amb lloguer d'habitatges, tractant de millorar la relació comercial i gestionant de manera eficaç les peticions realitzades pels clients.

La utilització de la pàgina i/o dels seus serveis, suposa l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes les condicions generals recollides en d'aquestes normes d'ús. L'accés i ús de determinats serveis oferts als usuaris en www.cancorda.com pot estar sotmès a condicions que completin o substitueixin aquestes normes d'ús, per la qual cosa l'usuari, amb anterioritat a l'accés i ús dels serveis i continguts, ha de llegir i acceptar aquestes condicions.

2. ÚS DE LA PÀGINA WWW.CANCORDA.COM I SERVEIS

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.cancorda.com i aquells serveis posats a la seva disposició a través d'aquesta, de manera concorde a la Llei, la Moral, bons costums i ordre públic, així com el que es disposa en les presents normes d'ús. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.cancorda.com o serveis amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que s'estableix en les presents normes d'ús, lesius de drets o interessos de tercers que, de qualsevol forma, puguin danyar la pàgina www.cancorda.com impedir el seu normal ús.

CANCORDA podrà per a millor funcionament de la seva pàgina web i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats o qualsevol aspecte substancial de la present pàgina, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis de www.cancorda.com.

L'accés a qualsevol mena de contingut de la pàgina www.cancorda.com no implica cap llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de CANCORDA.

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DELS USUARIS PER PART DE CANCORDA

CANCORDA està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web i dels seus clients. Mitjançant la present política de privacitat (o política de protecció de dades) el titular d'aquest lloc informa els usuaris del lloc web sobre els usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

CANCORDA es reserva la facultat de modificar aquesta política a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

3.1 RESPONSABLE

Can Damián Corda SL, amb domicili en: Can Damián den Corda 2109, venda Es Cap, apartat de correus 379, 07860 Formentera (Balears). Tel: +34 674339543. E-mail: info@cancorda.com

3.2 FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de CANCORDA posats a la disposició dels usuaris, responen a gestionar la seva relació amb els nostres serveis i atendre sol·licituds d'informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i/o esponsoritzats per CANCORDA.

En concret tractem les dades amb aquestes finalitats:

• Gestionar la seva estada en els nostres habitatges per a oferir-li el nostre millor servei. Inclòs el registre de clients.

• Conèixer l'opinió dels clients a través d'enquestes de satisfacció.

• Gestionar les sol·licituds d'ocupació, mitjançant la recollida de currículums, amb la finalitat de poder contactar amb l'interessat i dur a terme un procés de selecció.

• Gestionar la seva sol·licitud de recepció dels nostres comunicats i butlletins electrònics.

• Informar-lo sobre novetats, esdeveniments i els nostres productes o serveis que poguessin ser del seu interès, així com enviar-li comunicacions comercials per qualsevol mig (inclòs els electrònics).

3.3 TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals o durant el termini que un jutge o tribunal els pugui requerir. Les dades basades en el consentiment es mantindran mentre vostè no revoqui el consentiment o s'oposi al tractament. Addicionalment amb la finalitat de millorar la seva experiència en futures estades en els nostres habitatges, mantindrem les dades relacionades amb el seu històric de visites durant el termini de deu anys, tret que vostè ens comuniqui el contrari i en aquest cas es mantindran els terminis legalment previstos i durant el termini que els pugui requerir un jutge o tribunal. Els tractaments de dades de currículum rebuts per a processos de selecció seran mantinguts durant el termini de quatre anys.

3.4 LEGITIMACIÓ

CANCORDA està legitimada al tractament de dades personals, sobre la base de les següents bases:

• En els casos en què s'ha sol·licitat, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per a un o diversos fins específics tal com recull l'article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals en emplenar els formularis i marcar la casella habilitada per a tal efecte.

• Sobre la base de l'execució d'un contracte de prestació de serveis, tal com recull l'article 6.1. b) del Reglament General de Protecció de dades personals.

• Sobre la base d'un interès legítim amb finalitats de seguretat i control d'accés d'acord amb l'article 6.1 f) del Reglament General de Protecció de dades personals. Valorant la proporcionalitat i pertinència d'aquest interès enfront dels drets dels interessats.

3.5 EXACTITUD DE LES DADES

D'altra banda, amb la finalitat que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que l'usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mig fefaent a CANCORDA.

3.6 DESTINATARIS

Les dades personals que vostè proporcioni al responsable del tractament podran ser comunicats a les següents categories de destinataris:

• Terceres parts a les quals està obligada a transmetre informació, com a autoritats, amb la finalitat de donar compliment amb els requeriments d'aquestes autoritats i la normativa aplicable en el seu cas

• Empreses que actuïn sota el nom comercial “Can Corda” dins del sector turístic, amb la finalitat de poder gestionar adequadament la seva relació contractual a conseqüència de la centralització de processos administratius i informàtics existents.

El responsable del tractament i les empreses que actuïn sota el nom comercial “Can Corda” no comercialitzen, venen o realitzen cap activitat similar amb les seves dades personals, únicament tracta les seves dades personals per a les finalitats indicades i per a ús de CANCORDA i de les empreses que actuen sota el nom comercial o per encàrrec “Can Corda”.

3.7 DRETS DELS USUARIS

No obstant això, l'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

L'interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una còpia de la seva D.N.I, i en la qual especificarà quin d'aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l'adreça: Can Damián Corda S.L. Adreça: apartat de correus 379, 07860 Formentera (Balears) o a través del correu electrònic info@cancorda.com. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

4. ENLLAÇOS A CONTINGUTS DE TERCERS

Can Damián Corda, S.L. no exerceix cap control, ni assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a través de les que es pot accedir per enllaços (links). La presència d'aquests enllaços en la pàgina www.cancorda.com té finalitat purament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquestes.

5. GARANTIA I INTERRUPCIÓ DELS SERVEIS

Can Damián Corda S.L. fa els seus millors esforços per a mantenir la continuïtat de la informació i serveis oferts a través del seu web cancorda.com no obstant això no pot garantir la continuïtat i disponibilitat d'aquests serveis en el futur. CANCORDA s'eximeix de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin ser deguts al mal funcionament o la falta de disponibilitat de la pàgina www.cancorda.com i els seus sistemes de comunicació relacionats, a causa de causes de força major o interrupció o interferències en les xarxes de transmissió d'informació.

6. INFORMACIÓ DE CONTACTE

Pot posar-se en contacte amb Can Damián Corda S.L. dirigint-se a: Can Damián Corda, S.L. apartat de correus 379 de Sant Francesc Xavier, 07860 Formentera (Balears). E-mail: info@cancorda.com

7. JURISDICCIÓ APLICABLE

La pàgina web de Can Damián Corda S.L. es regeix conforme la Llei espanyola, per la qual cosa per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb els usuaris , respecte a les condicions d'ús i qualsevol altra reclamació que guardi relació amb els continguts i serveis de la pàgina web, serà resolta pels Jutges i Tribunals d'Eivissa i Formentera, i s'interpretarà conforme la Llei espanyola, renunciant les parts de manera expressa al seu propi fur o a qualsevol altre que pogués correspondre'ls.

X